Gacs_Bolieiro_JaimeRita_Audiencia_ANAFRE_FREGUESIAS_dez20