GOV_Bolieiro_Audiencia_Marcello Petrelli, Presidente_Grupo-ND-Brasil